Vnitřní řád Vem Camará Capoeira Opava

  1.  Základní ustanovení

Capoeira Opava z.s., (dále jen „klub“) sdružuje na principu dobrovolnosti členy klubu, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, za účelem uspokojování jejich zájmů při provozování sportu, tělovýchovy a dalších pohybových aktivit. Členskou základnu tvoří pouze členové klubu.

Klub má postavení právnické osoby, charakter spolku podle hlavy I., dílu 3., oddílu 2., pododdílu 2. (§ 214 až 302) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, s působností na území České republiky.

  1. Členství v klubu

Členství v klubu vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky vedením klubu, po úhradě členských příspěvků ve stanoveném termínu.

  1. Členské příspěvky

3.1 Výši členských příspěvků, období, na které se vztahují, a termín a způsob jejich úhrady stanoví vedení klubu.

3.2 Členské příspěvky platí člen klubu nebo jeho zákonný zástupce ve výši a v termínu určeném při podání přihlášky a v dalších obdobích v termínech a výši uvedených v aktuálně platném oznámení o výši těchto příspěvků na webových stránkách klubu (opava.vemcamara.cz). Klub si vyhrazuje právo na změnu výše a termínů splatnosti členských příspěvků, zpravidla na počátku každého školního roku a v jeho pololetí.  O této změně budou vždy členové klubu informovaní předem e-mailem. Při prodlení s úhradou členského příspěvku řádně a včas je klub oprávněn účtovat členovi (jeho zákonnému zástupci) pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Po dobu prodlení není člen oprávněn vykonávat svá členská práva, zejména účastnit se tréninků a jiných aktivit klubu, bez souhlasu vedení klubu.

3.3 Zaplacením členského příspěvku řádně a včas podle čl. 3.1 vzniká členovi právo navštěvovat tréninky v počtu a v časovém rozložení, které odpovídají výši příspěvku, kromě případů mimořádných změn podle čl. 4. tohoto řádu.

3.4 Jiné než tréninkové klubové aktivity členů klubu (soutěže, páskování, semináře, soustředění a jiné akce), vyžadují samostatné náklady na startovné, dopravu, stravu atd. Tyto náklady členské příspěvky zásadně nezahrnují, pokud vedení klubu nerozhodne jinak.

  1. Činnost klubu

4.1 Pravidelná činnost klubu probíhá v období školního roku, tj. od září do června následujícího roku. Tréninky jsou vedeny trenéry určenými vedením klubu.

4.2 Tréninky se uskutečňují dle rozpisu. Rozpisy tréninků jsou uvedeny na webových stránkách klubu (opava.vemcamara.cz). Klub si vyhrazuje právo na změnu rozpisu tréninků. O této změně budou vždy členové klubu informovaní předem na webových stránkách klubu,  příp. e-mailem.

4.3 V době dnů pracovního klidu (státní a státkem uznané svátky) a školních prázdnin tréninky zpravidla neprobíhají. V průběhu pravidelné činnosti klubu může nastat mimořádná změna v rozpisu tréninků. Tyto případné mimořádné změny budou uveřejněny vždy na webových stránkách, případně o nich budou členové vyrozuměni e-mailem.

4.4. Členové klubu i jejich zákonní zástupci berou na vědomí a souhlasí s tím, že při činnosti klubu (tréninky, akce, vystoupení, atd.) mohou být pořizovány audiovizuální záznamy (fotografie, videa), které následně mohou být umístěny na webové či facebookové stránky.

  1. Práva člena klubu

5.1 Účastnit se tréninků podle čl. 4. tohoto řádu

5.2 Účastnit se všech dalších akcí pořádaných klubem.

5.3 Stát se členem České Asociace Capoeiry z.s. skupiny Vem Camará Capoeira ČR, při dodržení všech stanovených podmínek přijetí.

5.4 Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, vznášet dotazy, připomínky a vyžadovat příslušnou odpověď. Vše člen klubu podává písemně, případně ústně předsedovi klubu, tak, aby nebyl narušován trénink, příp. jiné právě provozované aktivity klubu.

  1. Povinnosti člena klubu

6.1 Člen klubu je povinen respektovat veškeré předpisy a pravidla klubu, zejména jeho stanovy a tento vnitřní řád, při akcích pořádaných klubem pokyny vedení klubu a trenérů.

6.2 Člen klubu (nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce) je povinen potvrdit podepsaným písemným prohlášením, že mu nejsou známy zdravotních potíže, které by mu nedovolovaly cvičit klubem provozovaný druh bojového umění, nebo při nichž by toto cvičení ohrožovalo jeho zdravotní stav, a výlučně a v celém rozsahu sám (nebo jeho zákonný zástupce) odpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout nepravdivostí tohoto jeho prohlášení. Případnou změnu svého zdravotního stavu je člen klubu (nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce) oznámit předsedovi klubu neprodleně po jejím zjištění, pokud tak neučiní, odpovídá za škody shodně, jak uvedeno v předchozí větě tohoto odstavce.

6.3 Člen klubu (nezletilý prostřednictvím svého zákonného zástupce) poskytne klubu nezbytné své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním podle čl. 8. tohoto řádu.

6.4 Vše, co se člen klubu naučí, nesmí nijak zneužít k napadení jiného člena či další osoby nebo k páchání jakékoli protiprávní činnosti. Člen akceptuje, že výcvik slouží pouze ke zvýšení jeho fyzické i psychické zdatnosti, příp. k jeho sebeobraně při nevyprovokovaném útoku.

6.5 V prostorách, kde probíhají aktivity klubu a jeho okolí jsou členové klubu i jejich zákonní zástupci povinni udržovat pořádek, nepoškozovat a neničit zařízení, chovat se slušně a ukázněně a dbát pokynů vedení klubu a trenérů. V opačném případě uhradí škody, které způsobí, příp. ponesou další důsledky svého chování podle předpisů a pravidel klubu.

6.6 Člen klubu je povinen ohleduplně používat a chránit majetek klubu (nástroje, cvičební pomůcky, tatami, atd.).

6.7 Člen klubu usiluje o šíření dobrého jména klubu a skupiny Vem Camará Capoeira.

6.8 Ve všech prostorách využívaných klubem se nekouří a je zde zakázáno vnášení, držení, distribuce a požívání návykových a psychotropních látek.

6.9 Člen klubu se zavazuje akceptovat zákaz držení, distribuce a požívání návykových a psychotropních látek na všech akcích pořádaných klubem a ČAC.

6.10 V případě porušení vnitřního řádu může být člen klubu i jeho zákonný zástupce vykázán předsedou klubu nebo trenérem z prostor, kde probíhají aktivity klubu, zejména tréninky. V případě hrubého či opakovaného porušení vnitřního řádu může být člen klubu v souladu se stanovami klubu z klubu vyloučen. Uhrazený členský příspěvek se v takovém případě nevrací.

6.11 Člen klubu se zavazuje akceptovat způsob vedení a pravidla tréninků, stanovená trenéry. Podněty vzešlé z tréninků uplatňuje v souladu s ust. čl. 5.4. tohoto řádu.

  1. Tréninky

7.1 Po členech klubu se požaduje kázeň, pozornost při tréninku, respekt ke starším a zkušenějším, důstojnost mezi členy, pravdomluvnost a dochvilnost. Plnění těchto požadavků je součástí tréninku. Při prvním porušení těchto bodů je členu klubu uděleno slovní napomenutí. Při druhém a třetím porušení těchto bodů bude následovat posilovací cvičení  „angličáků“, čtvrté porušení pravidel povede k vyloučení z tréninku na lavičku. Tento případ není možno považovat za neumožnění trénovat.

7.2 Člen klubu přichází na trénink včas. Pokud nemůže přijít včas nebo vůbec, zajistí pokud možno včasnou omluvu trenérovi, např. formou  SMS nebo e-mailu.

7.3 Při krátkodobé absenci je třeba se omluvit, zejména kvůli bezpečnosti dětí. Po čtyřtýdenní neomluvené absenci může být člen klubu z klubu vyloučen. Dlouhodobé přerušení docházky, eventuálně vystoupení z klubu během školního roku, je povinen člen klubu (v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce) oznámit vedení klubu písemně. Nárok na vrácení členských příspěvků vzniká pouze v případě doložení lékařských zpráv při dlouhých onemocněních a úrazech člena. Důvodem tohoto omezení nároku na vrácení členských příspěvků je nezbytnost pokrytí nákladů na tělocvičnu, vybavení a honorář trenérů.

7.4 Člen klubu nechodí na trénink nemocný nebo zraněný.

7.5 Členům klubu se nedoporučuje nosit cenné věci (mobilní telefony, mp3, aj.) a větší finanční obnosy na tréninky. Je-li nezbytné mít cenné předměty u sebe, mohou si je členové klubu uschovat u trenéra. Pokud tak neučiní, za jejich ztrátu nenese trenér ani klub odpovědnost. Klub nenese odpovědnost ani za věci uložené členy v šatně, přestože ji lze během tréninku uzamknout.

7.6 Není tolerován jakýkoli druh šikany a bude hlášen zákonnému zástupci, případně i Policii České republiky.

7.7 Za cestu a doprovod nezletilých členů klubu na trénink a zpět nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci, stejně jako za jejich cesty na veškeré klubové akce a zpět. Klub a jím pověření trenéři zodpovídají za děti až vstupem trenéra do tělocvičny.

7.8 Zákaz vstupu platí pro všechny osoby a členy klubu, kteří jsou pod vlivem návykových a psychotropních látek. Nedodržení tohoto zákazu má za následek okamžité vykázání z budovy s napomenutím. V případě opakování bude nezletilý člen klubu nahlášen zákonným zástupcům a vyloučen z klubu, zletilý vyloučen a jiná osoba oznámena Policii České republiky.

  1. Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje použity pouze k vnitřní potřebě klubu, do evidence České Asociace Capoeiry (ČAC) a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS k evidenci členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích.

  1. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád vydal předseda spolku v souladu s ustanovením čl. 3.2. stanov spolku a ruší vnitřní řád klubu ze dne 1. září 2017 a nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

 Ing. Martina Komárková
předseda Capoeira Opava, z.s. a hlavní trenér klubu